Åbningstider Kundeservice
 • mandag kl. 09.00-16.00

 • tirsdag kl. 09.00-16.00

 • onsdag kl. 09.00-16.00

 • torsdag kl. 09.00-16.00

 • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Indboforsikring

 

Indboforsikringen forsøger at samle de dækninger, de fleste kan have brug for.

Vores personlige ejendele som tøj, møbler og cykler kan blive beskadiget eller forsvinde ved brand,                                                             tyveri, hærværk, vandskade eller ved et færdselsuheld.  

Sammen med vores erstatningsansvar kan disse risici forsikres på den kombinerede indboforsikring.  

Indboforsikringen - der også kaldes familieforsikring, privatforsikring, hjemforsikring, husstandsforsikring,                                               boligforsikring, eller Familiens Basisforsikring - er en pakkeløsning, der bl.a. indeholder:

1. indboforsikring

2. ansvarsforsikring

3. retshjælpsforsikring. 

 

Indboforsikringen gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse - altså også hjemmeboende børn, selv om de er blevet voksne. Forsikringen gælder også for fastboende hushjælp som er tilmeldt adressen, men ikke for logerende. Plejebørn er også omfattet af denne forsikring.

Er børnene flyttet hjemmefra, gælder forsikringen stadig. Men kun hvis de er under 21 år, ugifte, bor alene og ikke selv har børn boende hos sig. 

Forsikringssummen på din forsikring skal altid mindst svare til forsikringsværdien af indboet. Forsikringsværdien er, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade - fx en brand. 

Er forsikringssummen for lille, er du underforsikret. I tilfælde af en skade betyder det, at erstatningen bliver mindre, end hvad det koster at genanskaffe det beskadigede.

Ved underforsikring bliver erstatningen regnet ud efter denne formel:

 Erstatning = skade x forsikringssum
                           forsikringsværdi

Eksempel: 
Er forsikringsværdien af indboet 800.000 kr., men din forsikringssum kun lyder på 400.000 kr., vil der kun blive udbetalt halv erstatning for skader.

Du er selv ansvarlig for, at forsikringssummen er stor nok.

Ud over en ansvarsforsikring er nedenstående dækninger normalt indbygget i indboforsikringen. 

Brandforsikring
Brandforsikringen erstatter skader, når der har været ild i vores indbo samt skader, der sker under brandslukningen.

Ting, der med vilje bliver udsat for ild eller varme og bryder i flammer, bliver ikke erstattet.   

Eksempel: 
Du er ved at stryge en skjorte, da du bliver afbrudt af en telefonopringning. Du glemmer at afbryde strygejernet, og der går ild i skjorten. Også strygebrættet og noget andet strygetøj brænder. Da du med vilje har udsat skjorte og strygebræt for varme, bliver skjorten og strygebrættet ikke erstattet. Derimod bliver det øvrige strygetøj erstattet

Tyveriforsikring
Tyveriforsikringen dækker forskelligt, alt efter om tyveriet er begået ved indbrud, ran, røveri, ved simpelt tyveri eller der er tale om et cykeltyveri.

Da forsikringsselskabernes tyveridækning samtidig kan være forskellig - også med hensyn til selvrisiko - er det vigtigt, at du nøje læser afsnittet om tyveridækning i din police. 

Indbrudstyveri, ran og røveri
Hovedreglen er, at forsikringen dækker skade og tab ved indbrudstyveri, og at den dækker tab ved  røveri eller ran.

Simpelt tyveri
Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri.

Eksempler på simpelt tyveri:

 • Tyven kravler ind af et åbent vindue
 • Tyv går ind af den åbentstående terrassedør
 • Tyv stjæler din pung, uden du bemærker det.

Simpelt tyveri omfatter også tyveri fra en aflåst bil. Ved simpelt tyveri er der begrænset dækning. Fx bliver penge, smykker samt guld- og sølvting ikke erstattet. Hvordan netop din forsikring dækker simpelt tyveri, må du læse i dine egne forsikringsbetingelser. 

Anmeld altid tyveri
For at få erstatning skal du anmelde et tyveri til politiet så hurtigt som muligt. Det samme gælder, hvis tyveriet er sket i udlandet, men her vil det altid være en god idé at få skriftlig kvittering på anmeldelsen. Du skal også anmelde tyveriet til os.

Vandskadeforsikring
Sker der vandskade på indbo, dækker forsikringen, hvis skaden skyldes, at vandet pludseligt strømmer ud fra husets installationer.

Siver vandet derimod langsomt ud eksempelvis fra en utæt radiator, eller trænger regnvand ind gennem taget, er skaden ikke dækket.

Er der tale om en vandskade efter et voldsomt tø- eller skybrud, hvor vandet ikke har haft mulighed for at komme væk og derved oversvømmer boligen eller trænger op gennem afløbsledninger, dækker forsikringen vandskaden. 

Skader, som skyldes oversvømmelse fra havet, fjorde, søer eller vandløb dækkes ikke. I nogle tilfælde  vil det efter nærmere bestemte regler være mulighed for at få erstatning fra "stormflodspuljen". 
I sådanne tilfælde annoncerer Stormrådet i aviserne om mulighederne for erstatning.

Hærværksskader
Forsikringen betaler erstatning, hvis indbogenstandene i hjemmet har været udsat for hærværk. Fx hvis nogen kaster en sten ind gennem et åbentstående vindue og dermed ødelægger en lampe, eller hvis en indbrudstyv smadrer dele af hjemmet. 

Køle- og dybfrostskader
Bliver varer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en tilfældig strømafbrydelse, fx en kortslutning, bliver de ødelagte varer erstattet. Har du selv eller et familiemedlem afbrudt strømmen, er der ingen dækning. 

Rejsegodsdækning
Privat rejsegods er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet. Dækningen og begrænsningerne i forsikringen er de samme som hjemme. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af forsikringssummen på indboforsikringen.
Det er klogt at læse forsikringsbetingelserne i god tid før rejsen, da dækningen kan være forskellig fra selskab til selskab.

Færdselsuheld
Forsikringen dækker også, når dine eller familiens personlige ejendele bliver ødelagt ved færdselsuheld. Dvs. et uheld, hvor et trafikmiddel har været indblandet.

Skader på trafikmidlet bliver ikke erstattet af din indboforsikring. Eksempel: Kører du på cykel over en sten og vælter, så forhjulet bliver skævt, og din jakke bliver ødelagt, er det kun jakken, der bliver erstattet

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, familiens medlemmer kan pådrage sig, hvis de som privatpersoner forvolder skade på andre personer eller på deres ejendele. Det betyder, at forsikringen betaler erstatning og omkostninger til dækning af et berettiget erstatningskrav fra skadelidte. 

Afviser uberettigede krav
Er der tale om et uberettiget krav, fx hvis skadelidte vil have erstatning, selv om der er tale om hændeligt uheld, betaler ansvarsforsikringen nødvendige udgifter til at afværge det uberettigede erstatningskrav fx sagsomkostninger.

Personskader 10 mio. - tingskader 2 mio.
Forsikringen dækker skader på personer med i alt højst 10 millioner kr. og skader på ting med 2 millioner kr. 

Det dækker forsikringen ikke
Selv om du eller din familie bliver erstatningsansvarlig for en skade, er der situationer, hvor ansvarsforsikringen ikke dækker. Derfor er det vigtigt, at du læser undtagelsesbestemmelserne i din forsikring.

Eksempelvis dækker ansvarsforsikringen ikke skader forvoldt med forsæt, med mindre skadevolderen er under 14 år.

Af andre undtagelser, hvor forsikringen ikke dækker ansvar for skader, kan nævnes:

 • Skader på egne ting eller på en selv
 • Skader forvoldt med motorkøretøjer (her dækker motorkøretøjets lovpligtige ansvarsforsikring)
 • Skader man forvolder, mens man er spirituspåvirket
 • Skader på ting man har lånt, lejet, opbevarer for andre, eller som man af anden grund har sat sig i besiddelse af.

Gæstebudsskader
Har man under privat samvær med andre ved en lille uagtsomhed lavet en mindre tingskade, skal man efter gældende domstolspraksis ikke betale erstatning. Sådanne skader kaldes en "gæstebudsskade", og skadelidte har altså ikke krav på erstatning. 

Selv om domstolene altså ikke mener, der er ansvar for sådanne skader, dækker skadevolders ansvarsforsikring i de fleste tilfælde en "gæstebudsskade". Skadelidte får sædvanligvis ikke fuld erstatning, da der ofte er en mindre selvrisiko. 

Dækker overalt
Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og under rejser overalt i verden i indtil 6 måneder. 

Hvor ser jeg min indboforsikringer?

Vi har gjort det nemt for dig, at holde styr på dine forsikringer samt skrive til os eller anmelde skade. Du kan også se, hvor meget du betaler for dine forsikringer.

Alt er samlet i vores app DFAForsikring som du henter her:

Her får du hjælp til app'en

                 Billede_DFA_Forsikrings_app_version_med_hvid_baggrund.jpg     DFAForsikring                                                       App Store eller Google Play